Image

Повний набір аудиторських послуг - обов’язковий аудит, ініціативний аудит,  податковий аудит, інвестиційний аудит та  експрес-аудит. За підсумками роботи складається аудиторський звіт.

Image

В рамках надання юридичних послуг ми виконуємо:  реорганізація і ліквідація підприємств, реєстрація бізнесу, юридичне абонентське обслуговування, юридична допомога (консультація) та юридичне супроводження.

Image

Компанія пропонує клієнтам послуги з ведення бухгалтерського обліку, складання та здача звітності, відновлення бухобліку, трансформація фінансової звітності за МСФЗ, консолідована фінансова звітність за ПСБО, МСФЗ, підготовка електронної форми фінансової звітності у форматі iXBRL та багато іншого.

Image

У набір консалтингових та податкових послуг нашої компанії входить, податкове консультування, оптимізація податків або оподаткування, податкове планування підприємства, аудиторська експертиза актів податкових перевірок податкових органів, супровід податкових перевірок, складання документації з трансфертного ціноутворення, а так само повний перелік консалтингових послуг.

Iніціативний аудит у Вінниці

Image

Iніціативний аудит у Вінниці

Внутрішня ревізія документації - це незалежна і об'єктивна діяльність, мета якої полягає в тому, щоб допомогти директору офісу в досягненні цілей і завдань за допомогою систематичної діагностики управлінського контролю та консультативної підтримки. Зазначений моніторинг стосується, зокрема, адекватності, дієвості та ефективності управління.

Ініціативний аудит проводиться на замовлення керівництва і може охоплювати всі сфери діяльності. Перелік завдань щодо забезпечення впевненості визначається в плані перевірки. Консультаційні заходи можуть проводитися до тих пір, поки їх мета і обсяг не порушують принцип об'єктивності і незалежності запрошеного інспектора. Охоплення діагностики документації фірми не може бути обмежений. Директор офісу повинен бути негайно повідомлений про будь-які спроби обмежити хід аналізу.

В рамках ревізії адекватності, результативності та дієвості системи управління і керівництва ризиками ініціативний аудит підприємства охоплює, зокрема:

 • огляд встановлених механізмів управлінської стратегії, а також достовірності та надійності інформації;
 • відповідність закону, встановленого розпорядку організації, а також програмами, стратегіям і стандартам;
 • збереження майна;
 • порівняння ефективності та економічності використання ресурсів;
 • вивчення програм і проектів на предмет відповідності роботи підприємства запланованим результатам і цілям;
 • відповідність діяльності фірми раніше представленим рекомендацій аудіювання або контролю.

Загальна мета проведення комплексного аудіювання - підвищити цінність і поліпшити роботу установи. Дана процедура за допомогою незалежної і об'єктивної оцінки систем управління і контролю, що функціонують в організації, дає директору розумну впевненість в тому, що ці системи працюють належним чином. Аналітичні заходи щодо документів сприяють поліпшенню роботи управління за допомогою консультативної допомоги. Роль ґрунтовного аудіювання полягає у виявленні потенційних ризиків, які можуть виникнути в ході процедури, а також в перевірці адекватності, дієвості та ефективності системи управління, спрямованої на усунення або зниження такого ризику.

Де замовити ініціативний аудит?

Для керівників, які хочуть періодично аналізувати справи фірми за допомогою ревізії фінансової або податкової звітності компанія audit.vn.ua надає можливість замовити ініціативний аудит в Києві. Дана послуга спрямована на разовий моніторинг правильності ведення обліку. Спектр робіт адаптується до потреб конкретного закладу і погоджується з клієнтом. Під час даної процедури виконується ретельний аналіз фінансової документації та податкових виписок, а також оцінка роботи бухгалтерів.

Аудиторська фірма audit.vn.ua будує свою конкурентну перевагу і авторитет на основі партнерства. Кожне замовлення завжди ретельно аналізується, що дозволяє індивідуально готувати умови співпраці. В результаті багато керівників отримують підтримку, яка ідеально вписується в бізнес-середовище, в якій вони працюють. Також варто відзначити, що високий рівень обслуговування підприємців також включає своєчасність, що дозволило нашій команді налагодити постійну співпрацю з багатьма комерційними і цивільно-правовими організаціями, а також з фізичними особами, провідними бізнес. Пропозиція audit.vn.ua адресовано всім комерційним, громадським і індивідуальним підприємствам, яким потрібна допомога в організації / реалізації фінансових та управлінських процесів.

В обсяг ініціативного аудиту входить діагностика:

 • правильності ведення документів;
 • підготовки податкових декларацій та інформації;
 • підготовки фінансової звітності;
 • плану рахунків та системи обліку;
 • плану амортизації, правильності нарахувань;
 • документації в частині формальної і матеріальної.

Види ініціативного аудиту Ініціативний аудит проводиться в добровільному порядку, тому обсяг аудиторської перевірки та період проведення аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства узгоджується з замовником, власником або керівником підприємства. Ініціативний аудит може відрізнятися за обсягом і предметом перевірки:
- Комплексний аудит.
- Фінансовий аудит.
- Аудит окремих статей балансу або ділянок обліку.
- Податковий аудит (комплексний або по окремих податках і зборах)

Предмет, масштаб (обсяг) і характер комплексної аудиторської перевірки

Предмет, масштаб (обсяг) і характер комплексної аудиторської перевірки замовник визначає самостійно, керуючись своїми цілями і можливостями, і рекомендаціями аудиторської фірми. При проведенні ініціативного комплексного аудиту власник (замовник) може вибрати будь-який період діяльності компанії, а також ті розділи і ділянки бухгалтерського і податкового обліку, які вважає за необхідне перевірити.

Період, за який проводиться комплексний аудит

Комплексний аудит може бути проведений за будь-який період діяльності компанії
-За квартал, за рік, за останні два роки, останні три роки. Період проведення комплексного аудиту або аудиторської перевірки визначається замовником, виходячи зі своїх міркувань.

Комплексний аудит найчастіше проводиться не більше, ніж за останні три роки, оскільки податкова інспекція має право перевірити і донарахувати податки і збори, податкові зобов'язання і штрафи не більше, ніж за останні три роки згідно зі статтею 102 Податкового кодексу України.

У договорі на проведення комплексного аудиту обумовлюється предмет комплексного аудиту, перелік питань комплексної аудиторської перевірки.

Переваги комплексного аудиту

Ініціативний комплексний аудит має свої незаперечні переваги перед обов'язковим аудитом фінансової звітності, оскільки:

 • -комплексний аудит може бути проведений в добровільному порядку і в будь-який час у міру необхідності,
 • -період і предмет комплексного аудиту, самостійно вибираються підприємством або замовником комплексного аудиту,
 • -комплексний аудит може торкатися максимально широкого кола питань і сфер, що дає найбільш повну картину про фінансово-господарську діяльність та стан підприємства.


Для чого проводиться комплексний аудит? Що дає комплексний аудит?

Цілі і завдання ініціативного комплексного аудиту визначаються замовником такого аудиту фінансово-господарської діяльності. Для ефективного управління і прийняття вірних рішень необхідно мати об'єктивну та актуальну інформацію про стан справ, що стосуються фінансів та господарської роботи компанії. Отримати таку інформацію допомагає ініціативний комплексний аудит або аудиторська перевірка.

Основною метою комплексного аудиту або комплексної аудиторської перевірки є отримання незалежної думки аудитора з питань:

 • повноти та достовірності фінансової звітності та бухгалтерського обліку відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), або ж вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку П (С) БО,
 • достовірності податкової звітності, повноти нарахування і сплати податків, зборів та ЄСВ,
 • дотримання окремих норм чинного законодавства України (з готівкового обігу, із зовнішньоекономічної діяльності, патентуванню і ліцензуванню, по РРО, трудового та іншого).

Проведення ініціативного комплексного аудиту дає можливість підприємству, власнику або керівнику підприємства, фінансовому директору підприємства або інвесторам або діловим партнерам підприємства своєчасно: - отримати достовірну інформацію про реальний стан фінансово-господарської діяльності підприємства та оцінку про фінансове становище підприємства, активів і зобов'язань підприємства,

 • виявити ризики податкові, фінансові та правові для потенційних інвесторів, кредиторів, постачальників і ділових партнерів;
 • перевірити достовірність фінансової звітності та податкової звітності підприємства, правильність нарахування та сплати податків і оптимізувати існуючу систему оподаткування на підприємстві,
 • підготуватися до податкової перевірки податковою інспекцією і уникнути штрафів і кримінальної відповідальності за порушення по нарахуванню та сплаті податків і зборів, а також виявити порушення чинного законодавства (ЗЕД, РРО, готівкового обігу, патентування та ліцензування),
 • перевірити і оцінити роботу головного бухгалтера і бухгалтерії підприємства;
 • допомогти головному бухгалтеру виправити виявлені помилки по податках шляхом уточнення податкової звітності, а також виправити порушення іншого чинного законодавства (ЗЕД, РРО, готівкового обігу, патентування та ліцензування.

В яких випадках проводиться комплексний аудит?

Випадки і причини проведення ініціативного аудиту або аудиторської перевірки підприємства можуть бути різними. Так, для ефективного управління і прийняття вірних рішень необхідно мати об'єктивну та актуальну інформацію про стан справ, що стосуються фінансів та господарської роботи компанії. Отримати таку інформацію допомагає ініціативна комплексна аудиторська перевірка.

Комплексний аудит проводиться:

 • аудит підприємства при підготовці до його покупки або продажу на вимогу покупців або інвесторів (див. Також Due Diligence),
 • аудит підприємства при укладанні великої угоди (договору, угоди) на вимогу постачальників або ділових партнерів (див. Також Due Diligence);
 • аудит при реорганізації підприємства, аудит при приєднанні, злитті декількох компаній,
 • аудит підприємства для контролю і оцінки власником (акціонером, учасником) ефективності фінансово-господарської діяльності,
 • аудит підприємства для виявлення фінансових, податкових та правових ризиків бізнесу та підприємства, -аудит підприємства при зміні його власника (учасників, акціонерів),- аудит підприємства при зміні його керівника, фінансового директора і при зміні головного бухгалтера, - аудит підприємства для перевірки і оцінки роботи головного бухгалтера та фінансового директора,
 • аудит підприємства перед здачею податкової звітності до органів податкової інспекції та аудит як підготовка до податкової перевірки податковою інспекцією,
 • аудит підприємства як допомога головному бухгалтеру у виправленні помилок і порушень, щоб уникнути нарахування штрафів і фінансових санкцій, а також кримінальної відповідальності за несплату податків і зборів,
 • аудит підприємства з будь-яких інших причин, не зазначених вище.

Що видається за результатами комплексного аудиту?

За підсумками комплексного аудиту або комплексної аудиторської перевірки замовнику і підприємству надається аудиторський висновок про достовірність фінансової і податкової звітності та рекомендації щодо усунення допущених помилок і порушень;

 • звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) про достовірність фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), або ж вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку П (С) БО, а також лист-інформування (письмовий звіт), в якому вказані суттєві викривлення (помилки) фінансової звітності підприємства та рекомендації щодо усунення таких помилок, виявлених в ході комплексного аудиту;
 • письмовий звіт з результатами проведеного комплексного аудиту податкової звітності підприємства по обов'язковим державним і місцевим податкам і зборам, єдиному соціальному внеску, а також комплексного аудиту дотримання чинного законодавства України, в якому вказано детальний перелік всіх виявлених помилок і порушень, фінансових санкцій та штрафів за такі помилки і порушення, з рекомендаціями щодо їх виправлення.

Відповідальність аудитора - головна перевага комплексного аудиту

Аудитори аудиторської компанії «Надійність» виконують комплексний аудит і комплексну аудиторську перевірку на підприємстві ретельно і якісно, ​​щоб дати підприємству впевненість у достовірності фінансової і податкової звітності, правильності нарахування податків, зборів та ЄСВ, а також в дотриманні іншого законодавства і мінімізувати ризики - податкові, фінансові, правові.

Аудитори і аудиторська компанія «Надійність» несуть відповідальність за свою роботу - за якісне і своєчасне виконання комплексного аудиту з дотриманням конфіденційності, за збереження переданих клієнтом документів відповідно до умов договору та чинного цивільного законодавства.

Відповідальність аудитора і аудиторської фірми за комплексний аудит встановлена ​​Міжнародними стандартами контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, чинним законодавством України та умовами договору. Крім того, при виконанні ініціативного комплексного аудиту аудитори несуть персональну відповідальність, яка включає в себе адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.При виконанні комплексного аудиту підприємство може прийняти рішення не слідувати рекомендаціям аудиторів щодо виправлення або усунення всіх виявлених помилок, відхилень і порушень, виявлених в процесі комплексного аудиту, в такому випадку аудитори і аудиторська фірма не несуть відповідальність за накладення на підприємство санкцій.

Етапи, методика і процедури проведення комплексного аудиту

Комплексний аудит на вибір замовника часто включає предмет і питання, які включаються у фінансовий аудит та податковий аудит, тому аудитори використовують ті ж методики, що і при проведенні обов'язкового фінансового аудиту та податкового аудиту.

Основна відмінність комплексного аудиту полягає в тому, що комплексний аудит проводиться в будь-який час і терміни. Предмет аудиту та період, за який він проводиться, визначаються підприємством або замовником аудиту, а також користувачами аудиту, тобто особами, яким можуть бути спрямовані для ознайомлення звіти та інші результати комплексного аудиту.

Так само, як обов'язковий фінансовий аудит та податковий аудит, комплексна аудиторська перевірка включає:

Попередній етап - узгодження предмета комплексного аудиту і періоду, за який проводиться комплексний аудит, що закріплюється сторонами в договорі. Включаються також планування аудиту, оцінка ризиків і рівня суттєвості.

Основний етап - перевірка фінансової звітності, податкової звітності, правильності бухгалтерських записів, податкових і бухгалтерських розрахунків і зведених реєстрів (оборотних відомостей, журналів-ордерів, головних книг і т.д.), перевірка первинних документів, договорів та операцій, здійснених на їх підставі (накладних, актів, рахунків, банківських виписок та ін), і інші необхідні перевірки і аудиторські процедури з перевірки питань додержання законодавства, включених в комплексний аудит.

Заключний етап - підготовка і складання аудиторського звіту (висновку) про достовірність фінансової і податкової звітності, правильності і своєчасності сплати підприємством всіх необхідних податків і зборів та письмового звіту з висновками і рекомендаціями щодо усунення виявлених відхилень (помилок).

Ми вдячні нашим клієнтам які довірились нам:

Акція

10% -а знижка НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ »

Шановні Клієнти, пропонуємо Вам ділове співробітництво в комплексному вирішенні фінансових, бухгалтерських, юридичних та управлінських завдань. Ми орієнтовані на підвищення керованості, ефективності та оздоровлення бізнесу. До кінця місяця діє 10% знижка для будівельних організацій та сільськогосподарських підприємств з усіх видів аудиторських послуг.

Image